Start Om mig Kontakt
Terapi Parterapi Gruppterapi
   Start Om mig Kontakt    Terapi Parterapi Gruppterapi

Utbrändhet och utmattningsdepression

Av Gunborg Palme  Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Eva Akincilar och Martin Winkler.

Många experter är kritiska till termen "utbrändhet" eftersom den antyder att man inte skulle kunna återhämta sig från tillståndet, vilket man kan. Istället föreslår experter på området att sjukdomen bör kallas "utmattningssyndrom". Mer än hälften av de patienter som lider av utmattningssyndrom lider också av depression. Skillnaden mellan den som är utmattad och den som även har en depression är att den enbart utmattade sällan visar symtom som självanklagelse, självmordstankar och minskad aptit. Den utmattade känner istället frustration över sin situation. Beteckningen utmattningsdepression kan användas för den som har en kombination av utmattningssyndrom och depression.

Utmattningssyndrom/utbrändhet orsakas av långvarig stress, såväl inom privatliv som arbetsliv, utan möjligheter till återhämtning. Detta leder till en rad kroppsliga och psykiska symptom. Det börjar ofta med värk i kroppen med smärta i nacke, axlar, rygg, mage och smärta i bröstkorgen/hjärtat och övergår sedan i andra psykiska symtom. Ångest är vanligt och man blir nedstämd.

Utmattningsdepression och utbrändhet påverkar kognitiva, känslomässiga, beteende- och fysiska funktioner. Vanliga symtom är:

Hur behandlar man utbrändhet och utmattningsdepression?

Enligt studier har kognitiva beteendeterapeutiska (KBT) metoder visat på bäst resultat när det gäller behandling av utbrändhet och utmattningsdepression, men även psykodynamiskt orienterad psykoterapi används för att bota sjukdomarna. KBT-behandlingen bygger på att lära in nya sätt att hantera situationer i vardagen - nya s.k. coping-strategier. Behandlingen kan med fördel ges i grupp. Gruppterapi kan ha en stärkande verkan på individen då gruppen innebär ett socialt stöd och minskar individens skam- och skuldkänslor. Man känner sig inte ensam i sin problematik. Sjukskrivning och medicinering med antidepressivt preparat kan behövas beroende på hur långt gången sjukdomen är. Hur lång tid det tar innan man blir frisk varierar, från några månader upp till flera år.

Vad kan du göra själv?

Om du inte kan genomföra allt som beskrivs nedan genast, välj en aktivitet först. När du genomfört det, fortsätt sedan med ytterligare en aktivitet (en eller flera dagar senare).

Kroniskt trötthetssyndrom - symptom och felaktiga diagnoser

Sammanfattning: Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) godtas som diagnos bara om andra förklaringar till tröttheten har uteslutits.

Att känna sig trött eller ha brist på energi kan ses som ganska ospecifika kliniska symptom. Många personer tror sig ha den kliniska diagnosen CFS (kroniskt trötthetssyndrom) efter att de läst eller hört symptombeskrivningen i media (inkluderar internet) eller genom vänner. Men endast 1/3 av dessa patienter uppfyller de medicinska diagnoskriterierna för CMF. Att inte ordentligt undersöka och utesluta andra medicinska diagnoser eller andra relevanta psykiatriska problem är största skälet till att ställa fel diagnos på sig själv.

För att uppfylla diagnosen för kronisk trötthet så ska svåra besvär ha funnits i minst 6 månader eller längre med

uteslutande av andra medicinska besvär (t ex. insomnia, sömn apnea, thyreoida störningar, blodbrist, tumörer) OCH 4 eller fler av följande problem

Hur påverkar stress hälsan?

Sammanfattning: När människan utsätts för stress ger det en rad fysiologiska reaktioner.

Stress kan vara ett ospecifikt krav att anpassa sig till en farlig situation på väldigt kort tid. Detta har beskrivits som en "fly-eller-fäkta"-reaktion (Walter Cannon). Vår kropp reagerar på ett sätt som den gjort ända sedan urtiden, då den var väl anpassad att springa iväg, att reagera väldigt snabbt eller att jaga ett vilt djur.

Dessa fysiologiska anpassningsreaktioner har beskrivits av den kanadensiske forskaren Selye. Denna ospecifika anpassning till möjliga faror eller belastningar syftar till att stimulera de kroppsliga funktionerna en kort tid (30 minuter) i kritiska situationer. Så kroppen reagerar på varje slag av belastning, stress eller anpassningskrav på ett väldigt liknande sätt:

De kroppsliga reaktioner som inte är nödvändiga för att svara på den omedelbara faran minskar:

Stresshantering, hantering av stress på jobbet

Fråga: Mitt nya jobb har varit oerhört stressande, svåra kunder, massor med interna konflikter, en chef som inte är nöjd trots att jag försöker så bra jag kan. Hur kan jag hantera min depression? Vilka råd ger du för stesshantering, hantering av stress på jobbet?

Sammanfattning: Råd om hur man kan hitta mindre stressande jobb.

Att söka nytt jobb när man mår så dåligt som du gör just nu är svårt. Mina utbrända patienter har kunnat vara sjukskrivna ett halvår för att hitta tillbaka till sig själva och arbetslivet. Finns det verkligen ingen sjukpenning eller arbetslöshetsförsäkring i ditt land? Har du några sparade medel? Har du föräldrar eller andra släktingar som kan hjälpa dig. Kan du ta ett lån?

Att förlora ditt förfärliga arbete verkar bra på alla sätt utom ekonomiskt. Finns det något mindre stressande arbete du skulle kunna ta tillfälligt tills du är dig själv igen?

Trädgårdsarbete har t. ex. visat sig vara bra för utbrända människor.

Att äta Johannisört från naturapoteket eller ta Prosac/Fontex/Fluoxetine kan göra dig psykiskt starkare och hjälpa dig genom denna kris.

Att äta sunt och ta en timmes promenad om dagen gör dig också starkare.

Att ha vänner som du kan tala med, kan stötta dig.

Förgifta inte dig själv med negativa tankar. Tänk att du är lycklig och att du kommer att få ett jättebra jobb. Det kommer att bli sant om du är envis med dina positiva tankar och också vidtar de åtgärder som behövs för att du ska komma framåt i livet.

En människa som inte blir uppskattad på en arbetsplats kan ha stor framgång på en annan arbetsplats.

Fundera på om du har gjort något på den här arbetsplatsen som du borde undvika att göra på nästa. Det kanske inte är dåliga arbetsprestationer som gör chefen missnöjd utan att han inte känner sig uppskattad. En chef som känner att du beundrar honom blir inte alls lika kritisk mot dig som en chef som inte känner sig gillad.

Denna text utarbetades ursprungligen som led i ett projekt, där experter från olika EU-länder utvalda av EU-kommissionen utarbetade webplatsen Web4health.